WAT IS REMEDIAL TEACHING?

Het leerproces van sommige kinderen verloopt, vaak ondanks de enorme inzet van kind, ouders en school, minder makkelijk dan verwacht en gehoopt. 

Dagelijks geconfronteerd worden met een achterstand op leeftijdgenoten kan zeer demotiverend werken bij een kind, met als gevolg dat het de zin in school en leren verliest. Gelukkig kan dit met extra hulp vaak worden voorkomen of hersteld. De Leercoach biedt individuele begeleiding op maat op het gebied van lezen, spelling en rekenen.

Als de leerproblematiek vooral te maken heeft met de voorwaarden om tot leren te komen, biedt De Leercoach begeleiding in de vorm van de training Ik Leer Leren.

Een kind is vaak heel goed in staat aan te geven wat hij of zij nodig heeft om verder te kunnen, ik hecht daarom veel belang aan de eigen inbreng van het kind in het zoeken naar een oplossing. 

Er is een duidelijk onderscheid tussen remedial teaching en bijles. Bijles is vooral een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching), remedial teaching is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling: het is maatwerk.

 

WERKWIJZE REMEDIAL TEACHING

Intakegesprek
Wanneer een kind wordt aangemeld voor remedial teaching, wordt er altijd een intakegesprek gevoerd met de ouders/verzorgers van het kind. Indien u dit wenst kan het kind zelf aanwezig zijn tijdens dit gesprek. Daarnaast is het prettig recente toetsgegevens en/of een uitdraai van het
leerlingvolgsysteem van de school mee te nemen. Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend, u beslist daarna of u wilt starten met de remedial teaching.

Onderzoek
Soms is het nodig een nauwkeuriger beeld te krijgen van het niveau en de werkwijze van het kind. In dat geval worden er één of meer diagnostische toetsen afgenomen.De uitkomsten worden verwerkt in een verslag.
Afhankelijk van het leergebied worden hier één of twee behandelsessies voor ingepland.
Soms kan volstaan worden met de gegevens van eerder afgenomen toetsen; deze gegevens worden dan wel gecombineerd met een eigen observatie tijdens de eerste sessie. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop het kind omgaat met de leerstof die hij of zij moeilijk vindt (diagnostisch gesprek).
Om een goed beeld te krijgen van de leerproblematiek kan er contact opgenomen worden met de leerkracht van de basisschool; dit gebeurt echter alleen met toestemming van de ouders/verzorgers.

Handelingsplan
Na het diagnostisch onderzoek wordt een handelingsplan geschreven.
In dit plan wordt beschreven aan welke doelen gewerkt gaat worden, op welke manier en hoe aan het eind van de begeleidingsperiode geëvalueerd wordt of de doelen behaald zijn.

Behandeling
Een behandeling wordt aangegaan voor een periode van 8 tot 12 weken, afhankelijk van het handelingsplan. Gedurende deze periode wordt er doelgericht en intensief met het kind gewerkt.
Motivatie en plezier zijn voorwaarden voor leren, kinderen krijgen daarom een gevarieerd aanbod tijdens de remedial teaching. Soms krijgt het kind ook oefenstof mee voor thuis.

Evaluatie
Aan het eind van de behandelperiode vindt een evaluatie plaats. Indien nodig worden tijdens de laatste sessie toetsen afgenomen om te beoordelen of het kind het streefniveau gehaald heeft.
De gegevens worden vastgelegd in een evaluatieverslag.
Naar aanleiding van de resultaten wordt de begeleiding afgesloten of kan een eventueel vervolgtraject besproken worden.