ALGEMENE VOORWAARDEN

Juli 2020

 1. In deze voorwaarden dient onder “behandelaar” te worden verstaan de remedial teacher of trainer die werkzaamheden verricht voor RT-praktijk De Leercoach in Nieuw-Vennep en/of Haarlem.
 2. In deze voorwaarden dient onder “cliënt” te worden verstaan de persoon of instelling die met de behandelaar een overeenkomst sluit als bedoeld onder artikel 7.
 3. De behandelaar stelt zich, volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, ten doel remediale hulp te geven aan kinderen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht; dat de behandelaar de doelstelling van de LBRT onderschrijft en bereid is aan de uitvoering hiervan haar medewerking te verlenen en de ouder(s)/verzorger(s) op verzoek inzage zal verlenen in het beroepsprofiel en de gedragscode. De behandelaar zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed rt’er in acht nemen.
 4. De ouder(s)/verzorger(s) geeft/geven de behandelaar naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.
 5. De behandelaar richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van het kind.
  Zij houdt in het dossier aantekening bij van de gegevens omtrent de toestand en voortgang van het kind en de uitgevoerde behandelingen, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan het kind noodzakelijk is. De behandelaar vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. De behandelaar verstrekt aan de ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden.
 6. De behandelaar verstrekt aan anderen dan de ouder/verzorger(s) geen inlichtingen over het kind dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 5, dan met toestemming van de ouders)/verzorger(s).
 7. De algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de behandelaar en de cliënt.
 8. Alle door de behandelaar gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de door hem verrichte diensten dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de verzending van de declaratie. Remedial teaching wordt maandelijks aan het eind van de maand gefactureerd. Het tarief voor trainingen dient voorafgaand aan de training voldaan te worden.
 9. Een afspraak kan slechts worden geannuleerd tot uiterlijk 24 uur voordat deze plaats zou moeten hebben.
   
  1. Als de cliënt een afspraak niet tijdig annuleert is de behandelaar gerechtigd de helft van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
  2. Bij absentie zonder berichtgeving, is de behandelaar gerechtigd het verschuldigde bedrag volledig in rekening te brengen.
 10. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van het intreden van het verzuim is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 11. Blijft de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 12. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om ander zwaarwegende redenen kan de behandelaar deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.
 13. Indien de ouder(s)/verzorger(s) de remediale zorg van het kind voortijdig wil/willen beëindigen, zullen zij dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.